Cmentarz parafialny

Strona parafii rzymskokatolickiej
pw. św. Michała Archanioła
w Witoszynie

mentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie, oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.

Regulamin Cmentarza Parafialnego
przy kościele św. Bartłomieja Apostoła
w Koninie Żagańskim

a podstawie art.2 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. Nr 29, poz. 1542 z późn. zm. / w związku z art. 8 ust. 3 , art. 23 i art. 24 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisanym w Warszawie dnia 28 lipca 1993r. /Dz. U. Nr 51, póz. 318 / stanowi się co następuje:

 • §1 Cmentarzem grzebalnym w Koninie Żagańskim administruje Parafia rzymskokatolicka świętego Michała Archanioła w Witoszynie.
 • §2 Cmentarz grzebalny jest miejscem poświęconym. To miejsce ciszy i modlitwy. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.
 • §3 Na cmentarzu parafialnym w Koninie Żagańskim urządza się groby:
  • ziemne zwykłe;
  • groby murowane - grobowce.

 • §4 Na cmentarzu stosuje się opłaty:
  • za miejsca grzebalne;
  • za korzystanie z obiektów cmentarnych;
  • za pozwolenie na wykonywanie prac remontowo-budowlanych;
  • za dokonanie wpisu o zmianie dysponenta grobowca;
  • za przywrócenie prawa do grobu;
  • za rezerwację miejsc grzebalnych.

 • §5
  1. Opłaty za miejsca grzebalne wymienione w § 4 pkt l wnosi się na okres 20 lat.
  2. Opłaty nie podlegają zwrotowi.
  3. Za miejsca grzebalne ziemne i murowane oraz za postawienie nagrobka (zwyczajowo 10% od jego wartości) pobiera się opłaty. Informacja o wysokości opłat (na dzień 12 czerwca 2014) za korzystanie z cmentarza tj. opłat za miejsca grzebalne, opłat za czynności cmentarno-kancelaryjne oraz opłat na utrzymanie infrastruktury cmentarza znajduje się na końcu Regulaminu.
  4. Wszystkie opłaty, o których mowa w pkt. 1, wynikają z kosztów funkcjonowania i utrzymania cmentarza oraz planów inwestycyjnych.
  5. Administrator cmentarza przyjmując opłatę, potwierdza ten fakt każdorazowo odpowiednim dokumentem.
  6. Pokładne to opłata składana Administratorowi cmentarza w chwili powstania nowego grobu lub ponownego pochówku w grobie murowanym. Uiszczenie pokładnego skutkuje przyznaniem prawa do użytkowania miejsca grzebalnego przez okres 20 lat. Wysokość pokładnego określona jest przez Administratora cmentarza z uwzględnieniem kosztów utrzymania cmentarza i zwyczajów miejscowych.
  7. Przedłużenie umowy na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty 20- letniej (w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty).
  8. W przypadku nie uiszczenia opłaty 20-letniej w terminach określonych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu grób kwalifikuje się do likwidacji, co jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (art. 7 ust. 2 ustawy z 31.01.'59 o cmentarzach i chowaniu zmarłych).
  9. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie na co najmniej 3 miesiące przed terminem jego likwidacji.
  10. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

 • §6
  1. Grób ziemny zwykły nie może być użyty do ponownego pochowania w nim zwłok przed upływem 20 lat.
  2. Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego spoczywającego w tym grobie według podanej kolejności:
   1. pozostały małżonek(-a),
   2. krewni zstępni (dzieci, wnuki itd.),
   3. krewni wstępni (rodzice, dziadkowie itd.),
   4. krewni boczni do 4 stopnia oraz powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

  3. Posiadanie prawa, o którym mowa w ust. 2, nie upoważnia do odstępowania miejsca osobom innym niż wymienionym w tym ustępie.
  4. Prawo do grobu nie podlega przekazaniu na rzecz innych osób.
  5. Prawo do grobu nie podlega przepisom o dziedziczeniu.
  6. Każda zmiana dysponenta grobu lub miejsca zarezerwowanego winna być uzgodniona w kancelarii cmentarza i potwierdzona na piśmie.
  7. Dysponentom nowo wybudowanego grobu murowanego (grobowca), przeznaczonego do pochowania więcej niż jednej osoby, jest osoba, która poniosła nakłady na jego wybudowanie i uiściła należną opłatę cmentarną. Gdy osoba (dysponent miejsca) nie uiszcza opłaty (uchyla się) Administrator jest zwolniony z odpowiedzialności cywilno-prawnej.

 • §7
  1. Z chwilą pochowania do grobu wymienionego w §6 osoby zmarłej dysponowaniu pozostałymi miejscami w tym grobie decyzje podejmuje wspólnie osoba wymieniona w §6 oraz członkowie najbliższej rodziny osoby zmarłej według kolejności podanej w §6 ust. 2.
  2. W sprawie dochowania do istniejącego grobu, decyzje podejmuje zarządca cmentarza.
  3. Wniesienie opłaty 20-letniej za grób przez osobę nie wymieniona w §6 ust. 2 nie uprawnia do pochowania w nim zwłok tej osoby lub innej przez tę osobę wskazaną.
  4. Osoby wymienione w §6 ust. 2 mogą udostępnić ich grób do pochowania zmarłej osoby spoza swojego grona, która pozostawała ze spoczywającym w grobie w stosunku bliskości i prowadziła z nim wspólne gospodarstwo domowe przez co najmniej 5 lat, z tym że:
   1. prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego winno być udokumentowane i poparte stosownymi oświadczeniami;
   2. w przypadku, gdy osoba spoczywająca w grobie nie ma żyjących krewnych lub powinowatych wymienionych w §6 ust. 2, decyzje o możliwości pochowania osoby zmarłej, która pozostawała w stosunku bliskości i prowadziła ze zmarłym „wspólne” gospodarstwo domowe, podejmuje zarządca cmentarza;
   3. członkowie rodziny zmarłego, dochowanego do istniejącego grobu, na zasadzie przewidzianej w ust. 4 niniejszego paragrafu nie nabywają prawa do dysponowania tym grobem.

 • §8
  1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana jedynie za zgodą Administratora cmentarza. Ekshumację przeprowadza się:   
   1. na umotywowana prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok – za zezwoleniem miejskiego inspektora sanitarnego zgodnie z obowiązującymi zasadami,
   2. na zarządzenie prokuratora lub sądu.

  2. Miejsce po ekshumacji zostaje do dyspozycji zarządcy cmentarza bez zwrotu opłaty 20-letniej.

 • §9 Groby (w tym murowane - grobowce) oraz miejsca rezerwowe pod te groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.
 • §10 Miejsca rezerwowe przeznaczone do pochowania zwłok określonej osoby, w przypadku pochowania jej w innym grobie, przechodzą do dyspozycji zarządcy cmentarza, bez względu na uiszczona opłatę.
 • §11 Pochówki wykonuje firma, która zgłosi się do zarządcy cmentarza, otrzyma zlecenie z Kancelarii Parafii św. Michała Archanioła w Witoszynie oraz wniesie opłatę za mienie cmentarne.
 • §12 Załatwianie spraw formalno-organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzu, jak też innych spraw związanych z działalnością cmentarza lub pracami wykonywanymi na tym cmentarzu odbywa się w Kancelarii Parafialnej w Witoszynie.
 • §13
  1. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu przez osobę zainteresowana wymaganych dokumentów, w tym przede wszystkim odpisu karty zgonu. Oryginał karty zgonu, w której sporządzono adnotacje Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu przechowuje Parafia św. Michała Archanioła w Witoszynie. W przypadkach, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, wymagane jest ponadto zezwolenie uprawnionego organu do pochowania zwłok.
  2. W wypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne do pochowania, a wystawione w języku innego państwa, winny być przedłożone z wierzytelnym tłumaczeniem na język polski.

 • §14
  1. Na polach grzebalnych przeznaczonych na groby zwykłe, groby i odstępy między grobami powinny mieć następujące wymiary:   
   1. dla dzieci do lat 6: dł. 1,2 m, szer. 0,6 m, głęb. 1,2 m, odstępy – od każdego boku 0,3 m;
   2. dla pozostałych: dł. 2 m, szer. 1 m, głęb. 1,7 m, odstępy – od każdego boku po 0,25 m;
   3. dla urn: dł. 0,6 m, szer. 0,4 m, głęb. 1 m, odstępy – od każdego boku 0,3 m.

  2. Groby rodzinne przeznaczone na składanie trumien w kierunku poziomym powinny mieć następujące wymiary dla jednego grobu: dł. 2,3 m, szer. 1,4 m, głęb. 1,7 m, odstępy – od każdego boku po 0,25 m.
  3. Groby rodzinne dla urn przeznaczone na kilka urn w kierunku poziomym powinny mieć następujące wymiary: długość 1 m, szerokość 1 m, głębokość 1 m, odstępy – na bokach 0,3 m.
  4. Warstwa ziemi pokrywająca trumnę powinna wynosić co najmniej 1 m. Kopanie głębszych grobów, niż 1,7 m, jest dopuszczalne pod warunkiem, że pomiędzy dnem grobu, a najwyższym poziomem wody gruntowej, pozostanie co najmniej 0,5 m. Ziemia wydobyta z grobu może być usypana w postaci pagórka nad grobem.
  5. W przypadku grobów już istniejących, jeżeli wymiary nagrobka przekraczają w/w, osoba dysponująca grobem jest zobowiązana uiścić opłatę za dodatkowe miejsce grzebalne lub dostosować nagrobek do w/w wymiarów.

 • §15 Wszelkie prace remontowo-budowlane np.: wymiana pomników, remont już istniejących na tutejszym cmentarzu mogą być prowadzone w dni powszednie. Na wszystkie w/w prace wykonawcy powinni mieć pozwolenie wydane przez Kancelarię Parafialną w Witoszynie. Prace prowadzone bez zezwolenia Kancelarii Parafialnej uważane są jako nielegalne. Na cmentarzu w Koninie Żagańskim obowiązuje całkowity zakaz układania kostki betonowej czy granitowej wokół pomników.
  W/w prace remontowo-budowlane nie mogą być wykonywane w niedziele i święta kościelne oraz od 20 października do 8 listopada.
  Administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na cmentarzu. Administrator może odmówić podpisania umowy z wykonawcami nie gwarantującymi spełnienia wymaganych standardów usług.
 • §16
  1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:   
   1. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
   2. ustawiania ławek, ogrodzeń w świetle alejek [ustawione ławki ze względów bezpieczeństwa przebywających na cmentarzu muszą być usunięte],
   3. układania kostek brukowych czy granitowych wokół pomników! [ułożone kostki nie mogą być ułożone powyżej poziomu gruntu – w przeciwnym razie Administrator ma prawo do usunięcia kostki, która może zagrażać bezpieczeństwu przebywających na cmentarzu],
   4. przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych,
   5. wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,
   6. przebywania w stanie nietrzeźwym lub spożywania piwa oraz innych napojów alkoholowych,
   7. wprowadzania zwierząt,
   8. kradzieży złożonych na grobach kwiatów, świec, wieńców i innych rzeczy znajdujących się na cmentarzu,
   9. jazdy pojazdami, za wyjątkiem pojazdów firm kamieniarskich wykonujących usługi za zezwoleniem Parafii w ramach odrębnie zawartych umów,
   10. samowolnego nasadzania krzewów [krzewy takie, jak tuja, nie mogą znajdować się w świetle alejki, uniemożliwiając komunikacje czy zagrażając bezpieczeństwu – Administrator cmentarza ma prawo wezwać do usunięcia zagrożenia albo na koszt dysponenta grobu to uczynić]

  2. Na terenie cmentarza zakazuje się bez uprzedniego zgłoszenia w biurze zarządcy i uzyskania zgody zarządcy dokonywania następujących czynności:
   1. prac kamieniarskich i budowlanych,
   2. wjeżdżania pojazdami mechanicznymi i konnymi,
   3. prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej,
   4. samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów,
   5. przenoszenia, niszczenia lub zabierania z cmentarza wszelkich elementów jego wystroju (np. elementów nagrobków lub kwiatów).

 • §17 Zasady funkcjonowania firm pogrzebowych, kamieniarskich i innych na terenie cmentarza parafialnego w Witoszynie ustala Administrator cmentarza.
 • §18 W wypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu zarządcy cmentarza służą uprawnienia wynikające z przepisów szczególnych regulujących poszczególne rodzaje naruszeń.
 • §19 Książka skarg i wniosków jest dostępna w Kancelarii Parafialnej w godzinach urzędowania. Skargi i wnioski można również kierować do Administratora cmentarza, którym jest Proboszcz Parafii św. Michała Archanioła w Witoszynie.
 • §20 W sprawach nie uregulowanych mniejszym regulaminem maja zastosowanie w/w przepisy oraz przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz.295 z póz. zm./.
 • §21 Regulamin publikuje się na tablicach ogłoszeniowych Parafii, cmentarza w Koninie Żagańskim i jest do wglądu dla osób zainteresowanych w Biurze Parafialnym.
 • §22 Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2017 r.

Opłaty:

Pokładne (z racji pogrzebu):

 • grób pojedynczy
  500zł [25zł / rok]
 • grób podwójny głębinowy
  1000zł [50zł / rok]
 • grób podwójny jednopoziomowy
  500zł [25zł / rok]
 • grób dziecka do lat 6
  200zł [10zł / rok]
 • miejsce pod urnę
  400zł [20zł / rok]

Opłata za miejsce pod grobowiec:

 • jednomiejscowy
  1500zł
 • dwumiejscowy
  2500zł
 • za każde następne miejsce
  500zł

Prolongata (przedłużenie dysponowania miejscem na 20 lat):

 • grób pojedynczy
  500zł
 • grób podwójny głębinowy
  1000zł
 • grób podwójny jednopoziomowy
  500zł
 • grób dziecka do lat 6
  200zł
 • miejsce pod urnę
  400zł

Opłata za użytkowanie kaplicy cmentarnej:

 • 150 zł

Opłata za mienie komunalne:

 • Wjazd zakładu pogrzebowego
  lub kamieniarskiego z racji
  wykonywanych czynności
  (od jednego samochodu)
  200 zł
Opłata za rezerwację miejsca na 20 lat:

 • 400 zł

Administrator cmentarza w Koninie
Proboszcz Parafii św. Michała w Witoszynie

Witoszyn, 1. lipca 2021 (aktualizacja)

Prawa Administrującego cmentarzem parafialnym w Koninie Żagańskim

mentarz należy do konkretnej osoby prawnej [w tym wypadku do Parafii rzymskokatolickiej św. Michała Archanioła w Witoszynie] i to ona decyduje o tym, co wolno na jego terenie robić. Dysponent grobu, pomimo uiszczenia opłaty, nie jest właścicielem „swojego” miejsca i nie wolno mu dokonywać jakichkolwiek zasadniczych zmian bez zgody administratora cmentarza. Dysponent grobu nie może samowolnie np.: postawić nagrobka, sadzić krzew i drzew, stawiać jakichkolwiek ławek itp. bez zgody administratora cmentarza. Grób nie stanowi bowiem odrębnej od cmentarza własności i dysponent nie może robić z grobem, co mu się podoba (zob. Uchwała Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z 29 września 1978 r. sygn.. akt: III CZP 56/78; OSNCP 4 (1979), poz. 68, za Monitor Prawny Proboszcza 3/2014).

ościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych /KPK, kan. 1205/.